به این اکوسیستم اضافه شو!

همانطور که میدانید همه ما برای بقا به محیط مناسبی برای تغذیه و رشد نیاز داریم .
اکوسیستم استارتاپی برای استارتاپ ها نقش محیط را دارند .
یک استارتاپ با افراد یا سازمان هایی در ارتباط است تا بتواند رشد کند و به بلوغ برسد .این افراد یا سازمان ها می توانند کارآفرینان ، دانشگاه ها ، موسسات عمومی و دولتی ، مراکز رشد ، شتاب دهنده ها و…. باشند که یکی از اونا شمایید .
همه این موارد اکوسیستم استارتاپی تعریف میشه .
با انتخاب حوزه فعالیت خودتون به این اکوسیستم اضافه شو !